Privacyverklaring

あざ BekamHealing, gevestigd aan Bloemendalstraat 81, 6291CL Vaals, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://bekamhealing.com/
Tel: +31(0)623524168

Edwin Bekedam is de Functionaris Gegevensbescherming van あざ BekamHealing hij is te bereiken op e.bekedam@bekamhealing.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

あざ BekamHealing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaamAdresgegevensTelefoonnummerE-mailadresOverige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact.Device API – Internetbrowser en apparaat type met betrekking in het voorzien van de juiste gebruikerservaring in weergave van de door u gekozen toegepaste applicatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e.bekedam@bekamhealing.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken

あざ BekamHealing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Op het moment dat u uw persoonsgegevens achterlaat op onze website. Bijvoorbeeld voor uw reservering als deelnemer, inschrijving op onze nieuwsbrief het invullen van het contactformulier.Om deel te kunnen neem aan de activiteiten van あざ BekamHealing.U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Om diensten bij te kunnen leveren.App-berichten worden voornamelijk gebruikt om de cliënt op de hoogte te brengen. Gegevens worden genoteerd als gewoonlijk. App-berichten worden regelmatig verwijderd en dus niet voor langere tijd opgeslagen.

Geautomatiseerde besluitvorming

あざ BekamHealing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Betaling cursusgeld

 • Voor opgave van een あざ Bekam System healing cursus vragen we uw rechtstreeks contact met ons op te nemen.Vooraf aan een healing cursus moet uw bijdrage volledig worden voldaan.Minderjarige studenten behoren ingeschreven te worden met toestemming van hun ouder(s) of verzorger(s).Bij lesuitval door ziekte of afwezigheid, of door andere omstandigheden, wordt deze les op ander moment ingehaald.Het annuleren of tussentijds beëindigen van een BekamHealing cursus dient per mail doorgegeven te worden. Vooruitbetaald cursusgeld word niet gerestitueerd.Bekamhealing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de cursus dagen.

Gebruik & bezoek van deze website

 • Wij doen ons best om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. BekamHealing aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen.

Wat is autoriteit?

Als we kijken we naar de definitie van autoriteit, dan luidt deze als volgt:

Autoriteit of gezag is de aanvaarde macht van een persoon of een organisatie om een andere persoon of groep te leiden.’

 • Wij geloven in de kracht van eigen autoriteit en leiderschap.Overheden worden door ons niet beschouwd als een autoriteit.あざ BekamHealing volgt geen (opgedragen) narratieve die de privacy schendt van de gebruiker van deze website of in onze geboden dienstverlening.

Juridische vereisten

We kunnen jouw Persoonsgegevens openbaar maken als we daartoe bij wet worden verplicht teneinde (bijvoorbeeld) te voldoen aan een dagvaarding of een verzoek van justitie, een rechtbank of overheidsinstelling (inclusief op verzoek van openbare instanties om aan de vereisten van nationale veiligheid of rechtshandhaving te voldoen), of wanneer wij van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is.

 • Om te voldoen aan een juridische verplichting.Ter bescherming of verdediging van onze rechten, belangen of eigendommen of die van derde. Om mogelijke overtredingen in samenhang met de Diensten te voorkomen of te onderzoeken. Om in dringende omstandigheden te handelen ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Diensten of het publiek, om ons te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Fraude & misbruik

あざ BekamHealing heeft ook het recht bij strafbare zaken informatie door te geven. Bij betalingsfraude, het niet naleven van het auteursrecht of het delen van bedreigende berichten. Om dit misbruik tegen te gaan en hier tegen te kunnen optreden, worden persoonsgegevens verzameld. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens of IP-adressen doorgeven aan politie en justitie bij misbruik en of inbreuk.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

あざ BekamHealing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot deze gegevens dat de toegang tot de gegevens afgeschermd, en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 • Gegevens van mensen die toegang hebben tot あざ Bekam Events moeten wij ontzeggen en bewaren met de maximale duur van 7 jaar. Wanneer blijkt dat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn dan worden deze vernietigt. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.Wij bewaren je Persoonsgegevens zo lang als nodig is om onze Diensten aan jou te bieden, of voor andere belangrijke doeleinden, zoals het naleven van wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze overeenkomsten. Delen van persoonsgegevens met derdenあざBekamHealing verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.WEDoNotTrack Onze website zend geen trackingcode aan derden toevoegt aan onze gegevensverwerking om de privacy van onze bezoekers te beschermen. We nemen u gestelde vertrouwen als een serieus onderdeel van integer en duurzaam ondernemen.

Links naar websites van derden

Op bepaalde delen van deze website kunnen we links naar websites van derden plaatsen, die niet onderworpen zijn aan deze Privacyverklaring. Deze links worden verstrekt voor uw gemak. Wees u er echter bewust van dat we geen controle hebben over een derde partij die een eigen privacyverklaring zullen toepassen waarop hen informatie verzamelen en verwerken bij een bezoek aan hun websites. We raden u aan de privacy verklaringen van alle websites zorgvuldig te lezen voordat u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt.

Social media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten door te kunnen delen op sociale netwerken als Instagram, Youtube, blogger, LinkedIn, Tumblr, Pinterest, Instagram en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Instagram, Youtube, blogger, LinkedIn, Tumblr, Pinterest, Instagram en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze derde partijen. We raden u aan de privacy verklaringen van alle social media platformen regelmatig zorgvuldig te lezen voordat u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt door hun overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. En stellen zich te houden aan de Privacy Shield Principes en zijn ook aangesloten bij het Privacy Shieldprogramma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele (persoons-) gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

あざ BekamHealing gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BekamHealing gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben we u al geïnformeerd over deze technische cookies en voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

 • Koko Analytics (analytische cookies)
 • WordPress (functionele cookies)

Meer weten over cookies?

Via onderstaande links kan meer informatie worden geraadpleegd over cookies. あざ BekamHealing staat echter op geen enkele manier in voor  (on)volledigheid of (on)juistheid van de informatie op de websites van deze (en andere) derden.

Content van de website

De content van BekamHealing.com, zoals de afbeeldingen, teksten, video’s enz., evenals de technische elementen en applicaties die gebruikt worden om de website goed te laten functioneren, Alle onderdelen die gebruikt worden zijn beschermd bij de wet door intellectuele
eigendomsrechten. Reproducties, herhalingen, gebruik of aanpassingen, op welke wijze dan ook, in totaal of gedeeltelijk, met inbegrip van de technische applicaties, zonder vooraf expliciet schriftelijke toestemming van de beheerder, is ten strengste verboden. Ook indien, de beheerder niet direct
actie onderneemt tegen een inbreuk, kan dit niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming / afzien van rechtsvervolging.

 • Voor alles content naast alles wat hierboven wordt vermeld, is schriftelijke toestemming vereist. Alle inhoud Copyright © 2019-2023 Edwin Bekedam, Alle rechten voorbehouden.

Websitebeheer

Om de website goed te kunnen beheren, kan de beheerder ieder moment;

 • Bepaalde onderdelen van de website of de hele website voor bepaalde personen/groepsbezoekers schorsen, onderbreken of beperken.Informatie-data verwijderen, die het functioneren van de website verstoort of in strijd is met internet- etiquette.De website tijdelijke deactiveren om updates door te voeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door あざ BekamHealing en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overvraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar e.bekedam@bekamhealing.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) . Dit ter bescherming van uw privacy. Uiterlijk binnen 4 weken regeren wij op uw verzoek. BekamHealing wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

あざ BekamHealing kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 8 Juni 2022. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens optimaalbeschermen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

あざ BekamHealing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via e.bekedam@bekamhealing.com. あざ BekamHealing heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

 • Wij maken back-ups van de website om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten.We evalueren regelmatig op benodigde updates.Wij versturen uw gegevens via een beveiligde (TLS ) internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.Permissions-PolicyStrict-Transport-SecurityX-Frame-OptionsI-Frame ProtectionX-Content-Type-OptionsX-XSS-ProtectionReferrer-PolicyContent-Security-PolicyX-Permitted-Cross-Domain-PoliciesCross-Origin-Opener-PolicyCross-Origin-Embedder-PolicyCross-Origin-Resource-PolicyExpect-CTPCI DSS ComplianceGDPR ComplianceSBL-XBL-PBL Advisory, DKIM zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke gegevens te bemachtigen.

あざ BekamHealing, gevestigd aan Bloemendalstraat 81, 6291CL Vaals, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://bekamhealing.com/
Tel: +31(0)623524168

Edwin Bekedam is de Functionaris Gegevensbescherming van あざ BekamHealing hij is te bereiken op e.bekedam@bekamhealing.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

あざ BekamHealing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact.
 • Device API – Internetbrowser en apparaat type met betrekking in het voorzien van de juiste gebruikerservaring in weergave van de door u gekozen toegepaste applicatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e.bekedam@bekamhealing.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken

あざ BekamHealing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Op het moment dat u uw persoonsgegevens achterlaat op onze website. Bijvoorbeeld voor uw reservering als deelnemer, inschrijving op onze nieuwsbrief het invullen van het contactformulier.
 • Om deel te kunnen neem aan de activiteiten van あざ BekamHealing.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Om diensten bij te kunnen leveren.
 • App-berichten worden voornamelijk gebruikt om de cliënt op de hoogte te brengen. Gegevens worden genoteerd als gewoonlijk. App-berichten worden regelmatig verwijderd en dus niet voor langere tijd opgeslagen.

Geautomatiseerde besluitvorming

あざ BekamHealing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Deelname & Annulering

 • Bij verhindering dient u zich minimaal 48 uur voor aanvang van een consult af te melden. Anders worden de volledige kosten van het geplande consult in rekening gebracht.
 • Als uw inschrijving is binnengekomen, krijgt u zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw inschrijving per mail.
 • Bij opgave c.q reservering van deelname aan de Bio-energetische wandelgroepen en betrekking tot deelname van de Paranormale thema groepen is tot maximaal 70% restitutie van de betreffende reserveringskosten bij tijdige annulering. Mocht uw na sluiting van de kaarten verkoop de betreffende (gesloten) inschrijving annuleren, dan is er geen restitutie mogelijk.
 • あざ BekamHealing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de tijdens de Bekam events, Dit geldt ook voor alle organisaties, dienstverlenende partijen waar あざ BekamHealing mee samenwerkt. Deelname is altijd op eigen risico.
 • Voor schade als gevolg van vermelde onjuistheden is あざ BekamHealing nimmer aansprakelijk.
 • Als het minimum aantal inschrijvingen niet wordt gehaald, kan あざ BekamHealing de activiteit annuleren. Dit kan tot een week voor de aanvang van de activiteit. Annuleren kan ook als gevolg van nood weersomstandigheden of welke overmachtsituatie dan ook. Bij annulering door BekamHealing worden de betalingen gerestitueerd.
 • De あざ BekamHealing behoudt zich het recht voor de aanvangstijd van een wandeling te wijzigen. In het geval van een wijziging van de starttijd, zullen de deelnemers zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte worden gesteld van de herziene starttijd. Er vindt geen volledige of gedeeltelijke restitutie plaats voor een wijziging in de aanvangstijd van een wandeling, mits de wandeling plaatsvindt op de aangegeven datum.

Betaling cursusgeld

 • Voor opgave van een あざ Bekam System healing cursus vragen we uw rechtstreeks contact met ons op te nemen.
 • Vooraf aan een healing cursus moet uw bijdrage volledig worden voldaan.
 • Minderjarige studenten behoren ingeschreven te worden met toestemming van hun ouder(s) of verzorger(s).
 • Bij lesuitval door ziekte of afwezigheid, of door andere omstandigheden, wordt deze les op ander moment ingehaald.
 • Het annuleren of tussentijds beëindigen van een BekamHealing cursus dient per mail doorgegeven te worden. Vooruitbetaald cursusgeld word niet gerestitueerd.
 • Bekamhealing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de cursus dagen.

Gebruik & bezoek van deze website

 • Wij doen ons best om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. BekamHealing aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
 • Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen.

Wat is autoriteit?

Als we kijken we naar de definitie van autoriteit, dan luidt deze als volgt:

Autoriteit of gezag is de aanvaarde macht van een persoon of een organisatie om een andere persoon of groep te leiden.’

 • Wij geloven in de kracht van eigen autoriteit en leiderschap.
 • Overheden worden door ons niet beschouwd als een autoriteit.
 • あざ BekamHealing volgt geen (opgedragen) narratieve die de privacy schendt van de gebruiker van deze website of in onze geboden dienstverlening.

Juridische vereisten

We kunnen jouw Persoonsgegevens openbaar maken als we daartoe bij wet worden verplicht teneinde (bijvoorbeeld) te voldoen aan een dagvaarding of een verzoek van justitie, een rechtbank of overheidsinstelling (inclusief op verzoek van openbare instanties om aan de vereisten van nationale veiligheid of rechtshandhaving te voldoen), of wanneer wij van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is.

 • Om te voldoen aan een juridische verplichting.
 • Ter bescherming of verdediging van onze rechten, belangen of eigendommen of die van derde.
 •  Om mogelijke overtredingen in samenhang met de Diensten te voorkomen of te onderzoeken.
 •  Om in dringende omstandigheden te handelen ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Diensten of het publiek, om ons te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Fraude & misbruik

あざ BekamHealing heeft ook het recht bij strafbare zaken informatie door te geven. Bij betalingsfraude, het niet naleven van het auteursrecht of het delen van bedreigende berichten. Om dit misbruik tegen te gaan en hier tegen te kunnen optreden, worden persoonsgegevens verzameld. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens of IP-adressen doorgeven aan politie en justitie bij misbruik en of inbreuk.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

あざ BekamHealing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot deze gegevens dat de toegang tot de gegevens afgeschermd, en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 • Gegevens van mensen die toegang hebben tot あざ Bekam Events moeten wij ontzeggen en bewaren met de maximale duur van 7 jaar. Wanneer blijkt dat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn dan worden deze vernietigt. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
 • Wij bewaren je Persoonsgegevens zo lang als nodig is om onze Diensten aan jou te bieden, of voor andere belangrijke doeleinden, zoals het naleven van wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze overeenkomsten. Delen van persoonsgegevens met derden
 • あざBekamHealing verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • WEDoNotTrack Onze website zend geen trackingcode aan derden toevoegt aan onze gegevensverwerking om de privacy van onze bezoekers te beschermen. We nemen u gestelde vertrouwen als een serieus onderdeel van integer en duurzaam ondernemen.

Links naar websites van derden

Op bepaalde delen van deze website kunnen we links naar websites van derden plaatsen, die niet onderworpen zijn aan deze Privacyverklaring. Deze links worden verstrekt voor uw gemak. Wees u er echter bewust van dat we geen controle hebben over een derde partij die een eigen privacyverklaring zullen toepassen waarop hen informatie verzamelen en verwerken bij een bezoek aan hun websites. We raden u aan de privacy verklaringen van alle websites zorgvuldig te lezen voordat u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt.

Social media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten door te kunnen delen op sociale netwerken als Instagram, Youtube, blogger, LinkedIn, Tumblr, Pinterest, Instagram en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Instagram, Youtube, blogger, LinkedIn, Tumblr, Pinterest, Instagram en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze derde partijen. We raden u aan de privacy verklaringen van alle social media platformen regelmatig zorgvuldig te lezen voordat u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt door hun overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. En stellen zich te houden aan de Privacy Shield Principes en zijn ook aangesloten bij het Privacy Shieldprogramma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele (persoons-) gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

あざ BekamHealing gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BekamHealing gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben we u al geïnformeerd over deze technische cookies en voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

 • Koko Analytics (analytische cookies)
 • WordPress (functionele cookies)

Meer weten over cookies?

Via onderstaande links kan meer informatie worden geraadpleegd over cookies. あざ BekamHealing staat echter op geen enkele manier in voor  (on)volledigheid of (on)juistheid van de informatie op de websites van deze (en andere) derden.

Content van de website

De content van BekamHealing.com, zoals de afbeeldingen, teksten, video’s enz., evenals de technische elementen en applicaties die gebruikt worden om de website goed te laten functioneren, Alle onderdelen die gebruikt worden zijn beschermd bij de wet door intellectuele
eigendomsrechten. Reproducties, herhalingen, gebruik of aanpassingen, op welke wijze dan ook, in totaal of gedeeltelijk, met inbegrip van de technische applicaties, zonder vooraf expliciet schriftelijke toestemming van de beheerder, is ten strengste verboden. Ook indien, de beheerder niet direct
actie onderneemt tegen een inbreuk, kan dit niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming / afzien van rechtsvervolging.

 • Voor alles content naast alles wat hierboven wordt vermeld, is schriftelijke toestemming vereist.
 •  Alle inhoud Copyright © 2019-2023 Edwin Bekedam, Alle rechten voorbehouden.

Websitebeheer

Om de website goed te kunnen beheren, kan de beheerder ieder moment;

 • Bepaalde onderdelen van de website of de hele website voor bepaalde personen/groepsbezoekers schorsen, onderbreken of beperken.
 • Informatie-data verwijderen, die het functioneren van de website verstoort of in strijd is met internet- etiquette.
 • De website tijdelijke deactiveren om updates door te voeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door あざ BekamHealing en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overvraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar e.bekedam@bekamhealing.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) . Dit ter bescherming van uw privacy. Uiterlijk binnen 4 weken regeren wij op uw verzoek. BekamHealing wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

あざ BekamHealing kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 19 Oktober 2022. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens optimaalbeschermen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

あざ BekamHealing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via e.bekedam@bekamhealing.com. あざ BekamHealing heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

 • Wij maken back-ups van de website om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten.
 • We evalueren regelmatig op benodigde updates.
 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde (TLS ) internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Permissions-Policy
 • Strict-Transport-Security
 • X-Frame-Options
 • I-Frame Protection
 • X-Content-Type-Options
 • X-XSS-Protection
 • Referrer-Policy
 • Content-Security-Policy
 • X-Permitted-Cross-Domain-Policies
 • Cross-Origin-Opener-Policy
 • Cross-Origin-Embedder-Policy
 • Cross-Origin-Resource-Policy
 • Expect-CT
 • PCI DSS Compliance
 • GDPR Compliance
 • DKIM zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke gegevens te bemachtigen.